VS

인터넷끝판왕
양심설계

총 160만원
절감!

월요금 25,500원
3년간 요금 92만원

 • 사은품 당일지급
 • 개인정보 완벽 보안
 • 고객맞춤 가성비 상품 제안
 • 부가서비스 권유NO
 • 가족단위 통신비 할인 방법 제시

비양심 업체설계

월요금 69,500원
3년간 요금 250만원

 • 사은품 먹튀(폐업, 잠수)
 • 개인정보 판매 악용
 • 고요금제 권유
 • 불편한 부가서비스 권유
 • 한명만 걸려라 눈탱이 설계

실시간 접수현황

 • 접수일
 • 이름
 • 신청현황
 • 2023-02-08김*주설치완료
 • 2023-02-08윤*연설치완료
 • 2023-02-08박*진설치완료
 • 2023-02-08최*혁설치완료
 • 2023-02-08김*숙설치완료
 • 2023-02-08김*정설치완료
 • 2023-02-08윤*정설치완료
 • 2023-02-08김*혁설치완료
 • 2023-02-08신*권설치완료
 • 2023-02-08이*화설치완료
 • 2023-02-08황*연설치완료
 • 2023-02-08최*우설치완료
 • 2023-02-08김*현설치완료
 • 2023-02-08전*희설치완료
 • 2023-02-08마*숙설치완료
 • 2023-02-08도*림설치완료
 • 2023-02-08조*완설치완료
 • 2023-02-08김*주설치완료
 • 2023-02-08박*준설치완료
 • 2023-02-08김*호설치완료
 • 2023-02-08임*섭설치완료
 • 2023-02-08권*한설치완료
 • 2023-02-08김*기설치완료
 • 2023-02-08안*례설치완료
 • 2023-02-08손*민설치완료
 • 2023-02-07하*엽설치완료
 • 2023-02-07임*호설치완료
 • 2023-02-07송*우설치완료
 • 2023-02-07전*중설치완료
 • 2023-02-07이*호설치완료
 • 2023-02-07조*옥설치완료
 • 2023-02-07윤*철설치완료
 • 2023-02-07박*우설치완료
 • 2023-02-07오*록설치완료
 • 2023-02-07황*희설치완료
 • 2023-02-07공*진설치완료
 • 2023-02-07조*준설치완료
 • 2023-02-07홍*훈설치완료
 • 2023-02-07최*운설치완료
 • 2023-02-07박*란설치완료
 • 2023-02-07진*성설치완료
 • 2023-02-07최*휘설치완료
 • 2023-02-07윤*숙설치완료
 • 2023-02-07연*흠설치완료
 • 2023-02-07신*희설치완료
 • 2023-02-07우*원설치완료
 • 2023-02-07장*진설치완료
 • 2023-02-07이*나설치완료
 • 2023-02-07장*호설치완료
 • 2023-02-07김*인설치완료

사은품 지급현황

 • 접수일
 • 이름
 • 지급현황
 • 2023-02-07정*구지급완료
 • 2023-02-07주*호지급완료
 • 2023-02-07이*철지급완료
 • 2023-02-07이*호지급완료
 • 2023-02-07박*영지급완료
 • 2023-02-07박*희지급완료
 • 2023-02-07김*원지급완료
 • 2023-02-07김*림지급완료
 • 2023-02-07정*식지급완료
 • 2023-02-07최*리지급완료
 • 2023-02-07이*중지급완료
 • 2023-02-07이*화지급완료
 • 2023-02-07최*철지급완료
 • 2023-02-07이*선지급완료
 • 2023-02-07김*민지급완료
 • 2023-02-07윤*환지급완료
 • 2023-02-07고*환지급완료
 • 2023-02-07권*웅지급완료
 • 2023-02-07이*규지급완료
 • 2023-02-07김*갑지급완료
 • 2023-02-07차*예지급완료
 • 2023-02-07신*원지급완료
 • 2023-02-07조*걸지급완료
 • 2023-02-07노*도지급완료
 • 2023-02-07박*경지급완료
 • 2023-02-07김*지지급완료
 • 2023-02-07김*현지급완료
 • 2023-02-07임*영지급완료
 • 2023-02-07이*훈지급완료
 • 2023-02-07이*지지급완료
 • 2023-02-07김*정지급완료
 • 2023-02-07이*순지급완료
 • 2023-02-07장*얀지급완료
 • 2023-02-07이*원지급완료
 • 2023-02-07이*인지급완료
 • 2023-02-07박*흠지급완료
 • 2023-02-07유*원지급완료
 • 2023-02-07이*우지급완료
 • 2023-02-07최*영지급완료
 • 2023-02-07함*민지급완료
 • 2023-02-07강*정지급완료
 • 2023-02-07김*영지급완료
 • 2023-02-07김*헌지급완료
 • 2023-02-07안*술지급완료
 • 2023-02-07최*규지급완료
 • 2023-02-07김*지지급완료
 • 2023-02-07김*식지급완료
 • 2023-02-07홍*명지급완료
 • 2023-02-07이*홍지급완료
 • 2023-02-07배*주지급완료