VS

인터넷끝판왕
양심설계

총 160만원
절감!

월요금 25,500원
3년간 요금 92만원

 • 사은품 당일지급
 • 개인정보 완벽 보안
 • 고객맞춤 가성비 상품 제안
 • 부가서비스 권유NO
 • 가족단위 통신비 할인 방법 제시

비양심 업체설계

월요금 69,500원
3년간 요금 250만원

 • 사은품 먹튀(폐업, 잠수)
 • 개인정보 판매 악용
 • 고요금제 권유
 • 불편한 부가서비스 권유
 • 한명만 걸려라 눈탱이 설계

실시간 접수현황

 • 접수일
 • 이름
 • 신청현황
 • 2022-08-09김*주설치완료
 • 2022-08-09윤*연설치완료
 • 2022-08-09박*진설치완료
 • 2022-08-09최*혁설치완료
 • 2022-08-09김*숙설치완료
 • 2022-08-09김*정설치완료
 • 2022-08-09윤*정설치완료
 • 2022-08-09김*혁설치완료
 • 2022-08-09신*권설치완료
 • 2022-08-09이*화설치완료
 • 2022-08-09황*연설치완료
 • 2022-08-09최*우설치완료
 • 2022-08-09김*현설치완료
 • 2022-08-09전*희설치완료
 • 2022-08-09마*숙설치완료
 • 2022-08-09도*림설치완료
 • 2022-08-09조*완설치완료
 • 2022-08-09김*주설치완료
 • 2022-08-09박*준설치완료
 • 2022-08-09김*호설치완료
 • 2022-08-09임*섭설치완료
 • 2022-08-09권*한설치완료
 • 2022-08-09김*기설치완료
 • 2022-08-09안*례설치완료
 • 2022-08-09손*민설치완료
 • 2022-08-08하*엽설치완료
 • 2022-08-08임*호설치완료
 • 2022-08-08송*우설치완료
 • 2022-08-08전*중설치완료
 • 2022-08-08이*호설치완료
 • 2022-08-08조*옥설치완료
 • 2022-08-08윤*철설치완료
 • 2022-08-08박*우설치완료
 • 2022-08-08오*록설치완료
 • 2022-08-08황*희설치완료
 • 2022-08-08공*진설치완료
 • 2022-08-08조*준설치완료
 • 2022-08-08홍*훈설치완료
 • 2022-08-08최*운설치완료
 • 2022-08-08박*란설치완료
 • 2022-08-08진*성설치완료
 • 2022-08-08최*휘설치완료
 • 2022-08-08윤*숙설치완료
 • 2022-08-08연*흠설치완료
 • 2022-08-08신*희설치완료
 • 2022-08-08우*원설치완료
 • 2022-08-08장*진설치완료
 • 2022-08-08이*나설치완료
 • 2022-08-08장*호설치완료
 • 2022-08-08김*인설치완료

사은품 지급현황

 • 접수일
 • 이름
 • 지급현황
 • 2022-08-08정*구지급완료
 • 2022-08-08주*호지급완료
 • 2022-08-08이*철지급완료
 • 2022-08-08이*호지급완료
 • 2022-08-08박*영지급완료
 • 2022-08-08박*희지급완료
 • 2022-08-08김*원지급완료
 • 2022-08-08김*림지급완료
 • 2022-08-08정*식지급완료
 • 2022-08-08최*리지급완료
 • 2022-08-08이*중지급완료
 • 2022-08-08이*화지급완료
 • 2022-08-08최*철지급완료
 • 2022-08-08이*선지급완료
 • 2022-08-08김*민지급완료
 • 2022-08-08윤*환지급완료
 • 2022-08-08고*환지급완료
 • 2022-08-08권*웅지급완료
 • 2022-08-08이*규지급완료
 • 2022-08-08김*갑지급완료
 • 2022-08-08차*예지급완료
 • 2022-08-08신*원지급완료
 • 2022-08-08조*걸지급완료
 • 2022-08-08노*도지급완료
 • 2022-08-08박*경지급완료
 • 2022-08-08김*지지급완료
 • 2022-08-08김*현지급완료
 • 2022-08-08임*영지급완료
 • 2022-08-08이*훈지급완료
 • 2022-08-08이*지지급완료
 • 2022-08-08김*정지급완료
 • 2022-08-08이*순지급완료
 • 2022-08-08장*얀지급완료
 • 2022-08-08이*원지급완료
 • 2022-08-08이*인지급완료
 • 2022-08-08박*흠지급완료
 • 2022-08-08유*원지급완료
 • 2022-08-08이*우지급완료
 • 2022-08-08최*영지급완료
 • 2022-08-08함*민지급완료
 • 2022-08-08강*정지급완료
 • 2022-08-08김*영지급완료
 • 2022-08-08김*헌지급완료
 • 2022-08-08안*술지급완료
 • 2022-08-08최*규지급완료
 • 2022-08-08김*지지급완료
 • 2022-08-08김*식지급완료
 • 2022-08-08홍*명지급완료
 • 2022-08-08이*홍지급완료
 • 2022-08-08배*주지급완료
 • 1

  최대현금 당일지급

 • 2

  현금 최고가
  유무선 ★★★만원
  인터넷 ★★만원

 • 3

  최대 사은품 보장제